Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Aprenentatge Servei

Com avaluem?

El GREM (Grup de Recerca en Educació Moral) de la Universitat de Barcelona ha treballat sobre com fer l’autoavaluació dels projectes d’Aprenentatge-Servei per tal de donar eines i recursos al voltant de com millorar els diferents aspectes que intervenen.

Es tracta d’una rúbrica on line que es pot anar omplint al llarg del procés i al finalitzar l’experiència fer una valoració acurada mitjançant un diagrama.

És important remarcar que el que es preten és facilitar l’autoavaluació i la millora de les experiències i ser conscients de quins elements han entrat en joc en el nostre projecte, fer-nos reflexionar sobre quins volem i/o podem millorar o canviar en els propers.La rúbrica té dues dimensions: els dinamismes i els nivells.

Els dinamismes són elements pedagògics que, organitzats d’acord amb finalitats, donen forma global a les experiències d’aprenentatge servei. En el cas de l’aprenentatge servei, es distingeixen almenys dotze dinamismes.

Es presenten dotze dinamismes, ordenats en tres apartats —bàsics, pedagògics i organitzatius— i quatre nivells per a cadascun dels dinamismes. També es proposen maneres d’anàlisi i de debat de les experiències, i també formes de re- presentació gràfica.

Rúbrica per a l'autoavaluació i la millora dels projectes d'APS en línia

La rúbrica és una eina pensada per facilitar l’autoavaluació i la millora de les experiències d’aprenentatge servei. La seva principal utilitat és analitzar i debatre amb detall les característiques pedagògiques de les experiències d’aprenentatge servei.

Aquesta versió en línia té l'objectiu de facilitar l'ús de l'eina. L'informe de resultats que ofereix la rúbrica dóna pistes per la millora dels projectes. Us convidem a fer ús de la rúbrica.

Alguns dels aspectes que es destaquen en aquesta rúbrica són els Dinamismes de l'APS:

Bàsics:
 • Necessitats: mancances o dificultats que presenta la realitat i que després de ser detectades conviden a fer accions encaminades a millorar la situació.
 • Servei: conjunt de tasques que es duen a terme d'una manera altruista i que produeixen un bé que contribueix a pal·liar alguna necessitat.
 • Sentit del servei: fa referència a l'impacte de l'activitat duta a terme, bé per la utilitat social que aporta, o bé per la consciència cívica que en manifesten els protagonistes.
 • Aprenentatge: adquisició espontània o promoguda pels educadors de coneixements, competències, conductes i valors.
Pedagògics
 
 • Participació: intervenció que duen a terme els implicats en una activitat amb la intenció de contribuir juntament amb altres actors a dissenyar-la, aplicar-la i avaluar-la.
 • Treball en grup: procés d'ajuda entre iguals que es dirigeix a la preparació i al desenvolupament d'una activitat que es duu a terme conjuntament.
 • Reflexió: mecanisme d'optimització de l'aprenentatge basat en la consideració de l'experiència viscuda per donar-hi sentit o aconseguir coneixements nous.
 • Reconeixement: conjunt d'accions destinades a comunicar als protagonistes de l'activitat que l'han feta correctament.
 • Avaluació: procés d'obtenció d'informació per conèixer l'acompliment dels participants en una activitat i oferir feedback que els ajudi a millorar.
Organitzatius:
 
 • Partenariat: col·laboració entre dues o més institucions socials independents orientada a la realització conjunta d'una activitat.
 • Consolidació en centres: procés mitjançant el qual un centre educatiu formal o no formal coneix, prova, integra i consolida algun projecte d'aprenentatge servei.
 • Consolidació en entitats: procés mitjançant el qual una entitat social coneix, prova, integra i consolida algun projecte d'aprenentatge servei.

Informació extreta de la Publicació Rubrica per a l'autoavaluació i millora dels projectes d'APS.
 

 


Comparteix